Komisja poinformowała dziś X o swoim wstępnym stanowisku, że narusza on akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z zwodniczymi interfejsami, przejrzystością reklam i dostępem naukowców do danych.

Przejrzystość i rozliczalność w odniesieniu do moderowania treści i reklamy są centralnym elementem aktu o usługach cyfrowych. Na podstawie szczegółowego dochodzenia, które obejmowało między innymi …

Komisja z zadowoleniem przyjmuje piąte przedłużenie o kolejne dwanaście miesięcy dobrowolnego porozumienia między 22 europejskimi i siedmioma ukraińskimi operatorami telekomunikacyjnymi w celu zapewnienia uchodźcom z Ukrainy możliwości połączenia transgranicznego.

Komisja wraz z NCEC, ukraińskim krajowym organem regulacyjnym, ułatwiła zawarcie porozumienia. Przystępne cenowo zaproszenia umożliwiają osobom poszukującym schronienia w Europie dotarcie do …

Mołdawia stała się dziś 38krajem, który podpisał umowę w sprawie wspólnego udzielania zamówień w dziedzinie zdrowia podczas oficjalnej wizyty komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides w Kiszyniowie. Mołdawia jest obecnie szóstym krajem kandydującym doUE, który ma przystąpić do układu.

Umowa dotycząca wspólnego udzielania zamówień jest prawnym i operacyjnym mechanizmem, który umożliwia …

Wyniki Unii Europejskiej w zakresie innowacji nadal się poprawiają w stałym tempie, osiągając wzrost o 10 % od 2017 r. i wzrost o 0,5 % w latach 2023–2024. Według opublikowanej dziś edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności (EIS) z 2024 r. większość państw członkowskich UE poprawiła swoje wyniki w zakresie innowacji, ale wzrost ten znacznie się różni.

Najważniejsze wyniki

W latach 2023–2024 krajowe …

Kanada przyłącza się do coraz większej grupy państw spoza UE, które stowarzyszyły się z unijnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”, i będzie wspólnie pracować nad projektami na dużą skalę dotyczącymi naszych największych wyzwań.

Dziś Iliana Ivanova, komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oraz Francois-Philippe …

Komisja opublikowała dziś drugie sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady, zawierające kompleksowy przegląd postępów poczynionych w dążeniu do osiągnięcia celów cyfrowych określonych na 2030 r. w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”. W tym roku po raz pierwszy sprawozdaniu towarzyszy analiza krajowychstrategicznych planów działania dotyczących cyfrowej dekady przedstawionych przez państwa członkowskie, w których wyszczególniono planowane …