Europejczycy przywiązują wielką wagę do ochrony dobrostanu zwierząt, o czym świadczą wyniki opublikowanego dziś badania Eurobarometr. Komisja od ponad 40 lat działa na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt, stopniowej poprawy jakości życia zwierząt i przyjmowania norm prawnych regulujących dobrostan, które należą do najwyższych na świecie. Badanie pokazuje, że obywatele w całej UE przywiązują do tego tematu bardzo dużą wagę.

Zdecydowana większość Europejczyków (84 proc.) uważa, że dobrostan zwierząt gospodarskich w ich kraju powinien być chroniony lepiej niż obecnie. Podobny odsetek respondentów (83 proc.) popiera ograniczenie czasu transportu zwierząt. Prawie trzy czwarte (74 proc.) opowiada się za lepszą ochroną dobrostanu zwierząt domowych w ich kraju.

Ponad 90 proc. Europejczyków uważa, że praktyki rolnicze i hodowlane powinny spełniać podstawowe wymogi etyczne. Do praktyk tych zalicza się zapewnienie zwierzętom wystarczającej przestrzeni, wystarczającej ilości pożywienia i wody, środowiska dostosowanego do ich potrzeb (błoto, słoma itp.) oraz właściwe obchodzenie się z nimi. Badanie wykazało również wysoki poziom obaw co do dobrostanu zwierząt w rzeźniach.

Trzy czwarte respondentów za niedopuszczalną uznało praktykę zabijania samców piskląt tuż po urodzeniu, a zdecydowana większość opowiedziała się za zakazem obcinania niektórych części ciała zwierząt (ogonów, uszu, dziobów itp.), chyba że jest to absolutnie konieczne i odbywa się pod znieczuleniem. W kwestii hodowli zwierząt futerkowych ponad połowa badanych (57 proc.) uważa, że powinna być ona surowo zakazana w UE, podczas gdy blisko jedna trzecia (32 proc.) uważa, że można ją utrzymać, ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia lepszych warunków dobrostanu zwierząt.

Jeśli chodzi o import żywności spoza UE, przeważająca większość Europejczyków (84 proc.) uważa, że obecna sytuacja w zakresie dobrostanu zwierząt powinna ulec zmianie poprzez zastosowanie unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt do importu żywności albo etykietowanie żywności zgodnie ze stosowanymi normami.

Mimo iż ankietę przeprowadzono w marcu 2023 r., kiedy ceny żywności były już bardzo wysokie ze względu na inflację, 60 proc. respondentów wskazało, że byłoby skłonnych płacić więcej za produkty pochodzące z systemów rolniczych dbających o dobrostan zwierząt. Około jedna czwarta (26 proc.) byłaby gotowa zapłacić do 5 proc. więcej za żywność pozyskaną ze źródeł spełniających zasady ochrony dobrostanu zwierząt.

Kontekst

Specjalne badanie Eurobarometr (533) przeprowadzono w dniach 2–26 marca 2023 r. Ankietę przeprowadzono wśród 26 376 respondentów z 27 państw członkowskich UE reprezentujących różne grupy społeczne i demograficzne. Zastosowano metodykę polegającą na bezpośrednich wywiadach w domach lub w drzwiach, w języku narodowym, z wyjątkiem Malty, Czech, Danii i Finlandii, gdzie niektóre rozmowy przeprowadzono z wykorzystaniem techniki wspomaganego komputerowo wywiadu wideo.

Strategia „Od pola do stołu”, która jest centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, ma na celu stworzenie sprawiedliwych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska systemów żywnościowych. Ważnym elementem tej strategii jest poprawa unijnych norm w zakresie dobrostanu zwierząt. Komisja intensywnie pracuje nad rewizją unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu dostaw. Najbardziej zaawansowane są prace nad wnioskiem w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, jednej z czterech części nowego prawodawstwa, który zostanie przedstawiony w grudniu 2023 r.

W 2021 r. Komisja pozytywnie odniosła się również do europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej”. W ramach tej inicjatywy wezwano do wprowadzenia zakazu stosowania klatek w chowie kilku gatunków zwierząt w systemach intensywnej hodowli.

Dodatkowe informacje

Eurobarometr

Cytat(y)

Od ponad 40 lat Europa z dumą stosuje jedne z najwyższych na świecie standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, a prace w tej dziedzinie pozostają dla nas priorytetem. Lepszy dobrostan zwierząt oznacza lepsze zdrowie zwierząt i lepszą jakość żywności. Dlatego pracujemy nad doskonaleniem unijnych przepisów w dziedzinie dobrostanu zwierząt zgodnie z najnowszymi dowodami naukowymi i w sposób korzystny dla rolników i sektora hodowlanego. Będziemy nadal dążyć do jak najwyższych standardów – w UE i na arenie międzynarodowej – dbając przy tym o to, by nikt nie został w tym procesie pominięty.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 19/10/2023

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce