UE i Australia podpisały dziś protokół ustaleń dotyczący dwustronnego partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie zrównoważonych minerałów krytycznych i strategicznych.  

Protokół ustaleń został podpisany w imieniu UE przez wiceprzewodniczącego wykonawczego i komisarza do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona. Sygnatariuszami Australii byli minister ds. zasobów i północna Australia Madeleine King oraz …

Obywatele Polski głosujący w PolsceWyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania. Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeśli jednak w ostatnim czasie zmienił się Twój adres zamieszkania, sprawdź we właściwym urzędzie gminy, czy znajdujesz się w …

Podczas ostatniej sesji europejskiego panelu obywatelskiego na temat przeciwdziałania nienawiści w społeczeństwie, która odbyła się w dniach 17–19 maja w Brukseli, 150 obywateli Europy skierowało do Komisji Europejskiej i organów krajowych 21 zaleceń mających na celu zwalczanie nienawiści we wszystkich jej formach i wspieranie wzajemnego szacunku.

Wszelkie formy nienawiści i nietolerancji …

Komisja z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze przyjęcie ważnych reform rynku energii elektrycznej i gazu oraz nowych ram regulacyjnych mających na celu pobudzenie rozwoju wodoru i innych gazów zdekarbonizowanych. Reformy te uwypuklają determinację Europy w dążeniu do przejścia na czystą energię przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw i ochrony konsumentów oraz w oparciu o wnioski …

Komisja przyjęła dziś siódme sprawozdanie z postępów w realizacji strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025.W sprawozdaniu tym przeanalizowano wdrażanie strategii w zakresie unii bezpieczeństwa od czasu jej przyjęcia w 2020 r. Podsumowano postępy i osiągnięcia w pięciu kluczowych obszarach: ochrona fizycznej i cyfrowej infrastruktury UE, walka z …

Przed wyborami europejskimi, które odbędą się w dniach 6–9 czerwca, Komisja opublikowała dziś badanieEurobarometr na temat młodzieży i demokracji, z którego wynika, że 64 % młodych ludzi deklaruje zamiar głosowania. Chociaż 38 % respondentów wskazało, że uważa, iż głosowanie jest najskuteczniejszym działaniem, aby ich głos został wysłuchany, około 19 % stwierdziło, że nie …