Europejska przestrzeń danych dotyczących turystyki ułatwi wymianę danych między firmami i kurortami w całej Europie, przestrzegając przepisów UE i stymulując innowacje.

Komisja Europejska opublikowała komunikat przedstawiający elementy składowe wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących turystykiPL•••. Dzięki tej przestrzeni danych przedsiębiorstwa z sektora turystyki i organy publiczne będą mogły dzielić się szerokim wachlarzem danych w celu wsparcia rozwoju innowacyjnych usług turystycznych, poprawy zrównoważonego charakteru ekosystemu turystycznego i wzmocnienia jego konkurencyjności gospodarczej.

Turystyka jest złożonym, szybko rozwijającym się ekosystemem przemysłowym, który wytwarza i wykorzystuje ogromną ilość danych. Wspólna europejska przestrzeń danych dotyczących turystyki będzie:

  • ułatwiać wymianę danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak przedsiębiorstwa, władze lokalne i środowiska akademickie, skupiających społeczeństwo i inne zainteresowane podmioty w celu kształtowania kluczowych cech przestrzeni danych. Na przykład dane dotyczące zużycia energii przez hotele mogą pomóc w monitorowaniu wpływu turystyki na środowisko w danym obszarze turystycznym;
  • promować dostęp do danych szerokiego grona użytkowników, w tym pośredników biznesowych, zarządzających obszarami turystycznymi, dostawców usług turystycznych i innych. Na przykład przedsiębiorstwo typu start-up oferujące usługi turystyczne za pomocą sztucznej inteligencji będzie mogło korzystać z bardziej przydatnych danych. Biuro podróży będzie miało lepszy ogląd ofert we wszystkich miastach, regionach i krajach. Władze lokalne będą miały więcej informacji na temat przepływu turystów. Pomoże to przedsiębiorstwom, w szczególności mniejszym, a także władzom lokalnym w tworzeniu, ulepszaniu i personalizowaniu usług oraz wspieraniu procesu podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego charakteru ich oferty turystycznej;
  • wspierać spójne, wiarygodne i skuteczne ramy zarządzania tą wspólną europejską przestrzenią danych dotyczących turystyki, w oparciu o poszanowanie obowiązujących unijnych i krajowych przepisów dotyczących danych, a także wspólnych norm ustanowionych na szczeblu UE. Zapewni ona model zarządzania danymi wspierany przez finansowanie UE i opracowany przez wszystkie zainteresowane podmioty w ekosystemie turystycznym: państwa członkowskie, władze lokalne i regionalne oraz sektor prywatny, a także instytucje UE;
  • zapewniać interoperacyjność we wszystkich dziedzinach danych, a także w sektorowych przestrzeniach danych, takich jak wspólne europejskie przestrzenie danych na potrzeby mobilności, energii, środowiska, opieki zdrowotnej, inteligentnych społeczności, dziedzictwa kulturowego i innych sektorów wyraźnie powiązanych z branżą turystyczną.

Dzięki aktowi w sprawie zarządzania danymi, aktowi w sprawie danych i naszym europejskim przestrzeniom danych tworzymy otwarty, ale suwerenny europejski jednolity rynek danych. Przyniesie to korzyści wszystkim ekosystemom przemysłowym, w tym turystyce. Europejska przestrzeń danych dotyczących turystyki ułatwi wymianę danych między przedsiębiorstwami turystycznymi i ośrodkami turystycznymi w całej Europie, przestrzegając przepisów UE i stymulując innowacje. Dzięki temu Europa stanie się światowym liderem w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej turystyki.Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego – 20/07/2023

Co dalej?

W opublikowanym komunikacie przedstawiono główne czynniki umożliwiające stworzenie przestrzeni danych dotyczących turystyki, a także wyjaśniono potrzebę jej stopniowego tworzenia, aby zapewnić uwzględnienie wszystkich wymogów zainteresowanych podmiotów oraz dostosowanie procesu do tworzenia innych sektorowych przestrzeni danych w celu zapewnienia interoperacyjności danych sektorowych. Działania koordynacyjne i wspierające w ramach programu „Cyfrowa Europa” (DEP) zapewnią plan utworzenia przestrzeni danych do końca 2023 r.

Kontekst

Państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz sektor prywatny gromadzą dane, modelując je zgodnie z własnymi standardami i potrzebami. Dane gromadzone w różnych ekosystemach są również istotne dla turystyki. Na szczeblu UE Eurostat zawarł umowęPL••• o dobrowolnej wymianie danych dotyczących zakwaterowania z sektorem prywatnym, zaś wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało w 2021 r. unijną tablicę wskaźników turystyki jako narzędzie monitorowania transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz odporności ekosystemu turystycznego.

europejskiej strategii w zakresie danychEN••• wprowadzono wspólne europejskie przestrzenie danych w kluczowych sektorach gospodarki i dziedzinach interesu publicznego jako zasadnicze zmiany polityczne mające na celu zasilić zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, dzięki odpowiednim danym, z korzyścią dla europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa. Poparcie dla rozwoju przestrzeni danych wyrażono w konkluzjach Rady z dnia 25 marca 2021 r. W związku z tym w czerwcu 2022 r. w komunikacie Komisji dotyczącym Konferencji w sprawie przyszłości EuropyEN••• wymieniono przestrzenie danych dotyczących turystyki oraz mobilności jako „nowe obszary działania do rozważenia”, aby UE mogła włączyć się w proces transformacji cyfrowej. Ścieżka transformacji dla turystykiPL••• wprowadziła potrzebę „technicznego wdrożenia przestrzeni danych dotyczących turystyki”. Ścieżka transformacji dla turystyki jest obecnie wdrażana wspólnie z kluczowymi zainteresowanymi podmiotami.

Europejskiej agendzie turystycznej 2030PL•••, przyjętej przez Radę Unii Europejskiej w grudniu 2022 r., wezwano między innymi do wdrożenia praktyk wymiany danych w turystyce. Agenda opiera się na opracowanej przez Komisję ścieżce transformacji dla turystyki i obejmuje program działań, które mają zostać podjęte przez państwa UE, Komisję oraz ekosystem turystyczny.

źródło: przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.