Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym poza granicami Unii Europejskiej to ważny komponent programu Erasmus+.
Komisja Europejska wybrała 159 projektów, które będą finansowane w ramach programu Erasmus+ poświęconego budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym, który wspiera modernizację i jakość szkolnictwa wyższego w państwach trzecich na całym świecie. Wszystkie te projekty łączy nadrzędny cel, jakim jest wspieranie współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym, poprawa systemów edukacji oraz zwiększanie wzrostu i dobrobytu w skali globalnej.

Dzięki wybranym w tym roku projektom 2,5 tysiąca podmiotów szkolnictwa wyższego z blisko 130 państw z UE i z całego świata będzie współpracować, aby modernizować i internacjonalizować szkolnictwo wyższe. Budżet na 2023 r., wynoszący ogółem 115,3 mln euro, zostanie przeznaczony między innymi na profesjonalizację matematyki w Afryce Środkowej, studia uniwersyteckie w dziedzinie prawa na rzecz równości i sprawiedliwości dla grup szczególnie wrażliwych w Ameryce Łacińskiej, programy nauczania na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki w południowym regionie Morza Śródziemnego, a także kursy dotyczące zmian transformacyjnych w edukacji zdrowotnej w południowo-wschodniej Azji. Wybrane projekty z innych regionów dotyczą umiejętności w zakresie przedsiębiorczości dla kobiet w Azji Środkowej, gotowości edukacji cyfrowej w regionie Bałkanów Zachodnich, rozwoju sieci biur ds. stosunków międzynarodowych na uniwersytetach na Bliskim Wschodzie oraz programów nauczania w zakresie odporności systemu żywnościowego i żywieniowego w Afryce Zachodniej.

W tym roku UE zarezerwowała też 5 mln euro dodatkowej pomocy dla Ukrainy, aby wspierać duży projekt Erasmus+ dla uniwersytetów, mający na celu wzmocnienie otoczenia cyfrowego szkolnictwa wyższego w Ukrainie. Czteroletni projekt pod nazwą „DigiUni” służy utworzeniu wysokowydajnej platformy cyfrowej dla ukraińskich uczelni, szczególnie przydatnej zwłaszcza dla studentów, którzy musieli uciec z kraju lub są wewnętrznie przesiedleni. Platforma ta zapewni studentom ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego ciągłość edukacyjną w języku ukraińskim i według ukraińskiego programu nauczania. W szczególności DigiPlatforma zaoferuje możliwość cyfrowego uczenia się do celów opracowywania szkoleń w zakresie technik nauczania online oraz dostosowywania treści dydaktycznych do przekazywania online lub w sposób wirtualny. W projekcie koordynowanym przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki uczestniczyć będą instytucje szkolnictwa wyższego i interesariusze z sześciu państw członkowskich UE (Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Polski) oraz 15 innych podmiotów partnerskich z Ukrainy, między innymi dziewięć uniwersytetów narodowych, ministerstwa edukacji i transformacji cyfrowej, krajowa agencja ds. zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym oraz trzy stowarzyszenia reprezentujące sektor IT i studentów.

W ramach wsparcia z programu dla regionu sąsiedztwa wschodniego ukraińskie uczelnie i organy biorą udział w 19 innych projektach budowania potencjału. Niektóre z tych projektów dotyczą roli uczelni w odbudowie kraju oraz propozycji reformy programów nauczania, które skupiają się na pokoju i multilateralizmie jako przekrojowych elementach studiów bądź na rozwoju umiejętności w zakresie efektywności energetycznej.

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym poza naszymi granicami to szczególnie ważny komponent programu Erasmus+. Wszyscy zyskujemy na tych wymianach i współpracy z partnerami na całym globie. Ponownie z wyjątkowym zadowoleniem przyjmuję, że Erasmus+ może pomóc młodzieży i systemowi edukacji Ukrainy. Chcemy dalej rozwijać naszą długoletnią głęboką tradycję współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego z Ukrainą, inwestując w cyfrową przyszłość tego kraju. Jestem przekonany, że projekt DigiUni przyniesie realne korzyści ukraińskim studentom. Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia – 03/08/2023

Umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane do listopada 2023 r., tak aby przed końcem roku można było rozpocząć realizację przewidzianych w projektach działań.


Program Erasmus+, zapoczątkowany 36 lat temu, jest jednym z najbardziej symbolicznych programów UE; do tej pory wzięło w nim udział prawie 13 mln osób. Łączny budżet programu szacuje się na 26,2 mld euro. W programie na lata 2021–2027 szczególny nacisk kładzie się na włączenie społeczne, zieloną i cyfrową transformację oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Program Erasmus+ na rzecz budowania potencjału w szkolnictwie wyższym stanowi część szerszego zestawu działań mających na celu ułatwianie wymian studentów i kadry oraz wspieranie współpracy w dziedzinie edukacji między Europą a resztą świata. Te międzynarodowe działania opierają się na partnerstwach instytucji i interesariuszy z 27 państw UE i 6 krajów stowarzyszonych z jednej strony oraz z innych regionów świata z drugiej strony (niestowarzyszone państwa trzecie). Sześć krajów stowarzyszonych Erasmus+ to Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.

Partnerstwa te mają przynosić korzyści państwom trzecim przez wykorzystanie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego jako sposobu na wzmocnienie powiązań między Europą a tymi państwami na całym świecie. Wspólnie, w ramach tych partnerstw, opracowuje się nowe treści i techniki dydaktyczne, szkoli pracowników i podnosi jakość systemów i administracji uczelni. Projekty te mogą też torować drogę nowym podejściom i reformom politycznym, pod warunkiem że uczestniczą w nich krajowe organy odpowiedzialne za edukację. Przynoszą korzyści nie tylko samemu sektorowi edukacji: dzięki nim rozwijane są umiejętności i praktyki w kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa obszarach, takich jak zielona produkcja, zarządzanie energią, nauka o żywności, przedsiębiorczość i wiele innych.

Budżet programu Erasmus+ na budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym w latach 2021–2027 wynosi w sumie 613 mln euro. Wybór projektów zostanie przeprowadzony jeszcze cztery razy, następne zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w listopadzie 2023 r.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce