Komisja opublikowała dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2023 r. Europejski Korpus Solidarności to unijny program przeznaczony dla osób młodych, które chcą zaangażować się w realizowane w całej UE i poza jej granicami działania solidarnościowe w różnych dziedzinach, takich jak pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji lub ochrona zdrowia i środowiska.

W oparciu o doświadczenia nabyte w trakcie upływającego właśnie Europejskiego Roku Młodzieży zaproszenie oferuje młodym ludziom większe spektrum działań solidarnościowych. Budżet przewidziany na te działania to ponad 142 mln euro. Ze środków tych będzie finansowany wolontariat, projekty solidarnościowe realizowane przez młodzież, zespoły wolontariuszy na obszarach priorytetowych koncentrujące się na pomocy osobom uciekającym przed konfliktami zbrojnymi i ofiarom klęsk żywiołowych lub innych katastrof, a także na zapobieganiu, promocji i wsparciu w dziedzinie zdrowia. Sfinansowana zostanie także kolejna edycja Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.

Zaproszenie przewiduje możliwość udziału w operacjach pomocy humanitarnej na całym świecie. Z pomocą Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej należy rozwijać solidarność między organizacjami i wolontariuszami z państw członkowskich, państw trzecich stowarzyszonych z programem[i] oraz osobami i społecznościami spoza Unii Europejskiej. W związku z tym pierwsi wolontariusze zostaną oddelegowani do realizacji projektów we wszystkich zakątkach świata.

Udział w działaniach solidarnościowych o wymiarze społecznym otwarty jest dla osób w wieku od 18 do 30 lat, zaś w działaniach wolontariackich w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej – dla osób w wieku od 18 do 35 lat.

Młodzi ludzie, którzy chcą zaangażować się w działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, powinni zarejestrować się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, gdzie mogą wyszukiwać organizacje wdrażające projekty. Zarejestrowane na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności grupy młodych osób mogą także ubiegać się o finansowanie prowadzonych przez siebie projektów solidarnościowych.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny może ubiegać się o finansowanie działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności jeśli posiada znak jakości poświadczający, że jest w stanie prowadzić wysokiej jakości działania solidarnościowe zgodnie z zasadami, celami i wymogami programu. Wnioski można składać z pomocą agencji narodowych Europejskiego Korpusu Solidarności mieszczących się we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem lub – w przypadku działań scentralizowanych – z pomocą Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). W zaproszeniu do składania wniosków wymieniono różne rodzaje działań, kryteria kwalifikowalności oraz terminy składania wniosków.

Europejski Korpus Solidarności funkcjonuje od października 2018 r. jako program finansowany przez UE, a jego budżet operacyjny na lata 2018–2020 wyniósł 375,6 mln euro. Opiera się on na wcześniejszych inicjatywach UE w dziedzinie solidarności i ma na celu stworzenie jedynej w swoim rodzaju platformy dla organizacji działających w sektorze solidarności oraz dla młodych ludzi pragnących wnieść wkład w życie społeczne w dziedzinach, które mają dla nich największe znaczenie. W świetle dotychczasowego sukcesu inicjatywy Europejski Korpus Solidarności kontynuuje i będzie kontynuował swoje działania w latach 2021–2027 i rozszerzy je, aby przyczynić się do realizacji pomocy humanitarnej na całym świecie. Całkowity budżet programu Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027 wynosi 1,009 mld euro. W ciągu siedmioletniego okresu trwania ten unijny program umożliwi udział w działaniach solidarnościowych co najmniej 270 tys. młodych osób.

Europejski Korpus Solidarności wspiera priorytety polityczne Unii Europejskiej i angażuje organizacje i młodych ludzi w projekty mające na celu ich realizację, tak aby:

  • promować włączenie społeczne i różnorodność oraz zapewniać wszystkim młodym ludziom równy dostęp do możliwości oferowanych przez Europejski Korpus Solidarności;
  • wspierać projekty i działania mające na celu ochronę, zachowanie i poprawę stanu siedlisk przyrodniczych i środowiska, zwiększenie świadomości na temat zrównoważenia środowiskowego oraz umożliwienie zmiany zachowań;
  • przyczyniać się do transformacji cyfrowej poprzez wspieranie projektów i działań, które mają na celu podnoszenie umiejętności cyfrowych, rozwijanie kultury informatycznej i rozumienie zagrożeń i możliwości związanych z technologią cyfrową,
  • angażować i wzmacniać pozycję młodych ludzi, aby mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i stawać się prawdziwymi decydentami.

Europejski Korpus Solidarności z założenia jest elastyczny, co umożliwiło szybką mobilizację i wsparcie przesiedlonych Ukraińców we współpracy z agencjami narodowymi. W 2022 r. wnioskodawców zachęcano do uwzględnienia w proponowanych projektach działań związanych z integracją przesiedlonych Ukraińców, promowaniem wspólnych wartości europejskich lub walką z dezinformacją i fałszywymi informacjami.

Dodatkowe informacje

Roczny program prac na rok 2023

Zaproszenia do składania wniosków | Europejski Portal Młodzieżowy

Artykuł prasowy na Europejskim Portalu Młodzieżowym

Przewodnik po programie na 2023 r.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.