Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich pt. „Zakaz praktyk konwersyjnych w Unii Europejskiej” oraz „Europejska inicjatywa obywatelska w obronie rolnictwa i gospodarki wiejskiej w Europie”.

Organizatorzy inicjatywy „Zakaz praktyk konwersyjnych w Unii Europejskiej” wzywają do wprowadzenia zakazu oddziaływania mającego na celu zmianę, wyparcie lub stłumienie orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej osób LGTBQ+. Organizatorzy wzywają w szczególności Komisję do złożenia wniosku w sprawie dyrektywy dodającej praktyki konwersyjne do wykazu europrzestępstw lub zmieniającej proponowaną dyrektywę w sprawie równości w celu wprowadzenia zakazu praktyk konwersyjnych. Organizatorzy wzywają również do wprowadzenia zmian do dyrektywy 2012/29/UE dotyczącej praw ofiar w celu ustanowienia norm minimalnych w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar praktyk konwersyjnych.

„Europejska inicjatywa obywatelska w obronie rolnictwa i gospodarki wiejskiej w Europie” wzywa do ochrony europejskiego rolnictwa i gospodarki wiejskiej za pomocą ram prawnych opartych na kilku elementach, w tym na priorytetowym wykorzystaniu gruntów rolnych do produkcji żywności, zagwarantowaniu suwerenności żywnościowej oraz rozwiązaniu problemów związanych z łańcuchem żywnościowym i wysokimi cenami. Organizatorzy wzywają również do ustanowienia europejskiego planu hydrologicznego gwarantującego dostawę i dystrybucję wody w całej UE oraz Europejskiej Agencji ds. Rolnictwa i Gospodarki Wiejskiej w celu zapewnienia ochrony rolnictwa i gospodarki wiejskiej w procesach decyzyjnych UE.

Decyzja o zarejestrowaniu inicjatywy opiera się na analizie prawnej jej dopuszczalności na mocy rozporządzenia w sprawie EIO. Decyzja ta nie przesądza o prawnych i politycznych wnioskach Komisji w sprawie tych inicjatyw, ani o ewentualnych działaniach, jakie podejmie ona w przypadku, gdyby którakolwiek z tych inicjatyw uzyskała niezbędne poparcie co najmniej miliona europejskich obywateli.

Ponieważ obie europejskie inicjatywy obywatelskie spełniają formalne warunki określone w odpowiednich przepisach, Komisja uważa, że są one prawnie dopuszczalne. Na tym etapie Komisja nie przeanalizowała wniosków pod względem merytorycznym.

Co dalej?

Od momentu zarejestrowania inicjatywy jej organizatorzy mają sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania podpisów. Jeżeli w ciągu roku europejską inicjatywę obywatelską poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Komisja będzie musiała zadecydować o podjęciu działań w odpowiedzi na wniosek bądź o jego odrzuceniu, przy czym w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony jako mechanizm, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować politykę. Oficjalnie wprowadzono ją w kwietniu 2012 r. Formalna rejestracja europejskiej inicjatywy obywatelskiej otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z co najmniej siedmiu państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona takie uprawnienia. Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, uciążliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

Od uruchomienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja zarejestrowała 109 inicjatyw.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.