Komisja Europejska i Nordycki Bank Inwestycyjny (NBI) podpisały dziś umowę w sprawie gwarancji InvestEU do wysokości 114 mln euro. Umowa ta umożliwi NBI finansowanie inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę, badania naukowe, innowacje i cyfryzację w krajach nordyckich i bałtyckich oraz w Polsce, do maksymalnej łącznej kwoty 480 mln euro. Spodziewane jest, że to pierwotne finansowanie z NBI pobudzi nowe inwestycje publiczne i prywatne o łącznej wartości około 2 mld euro.

Na mocy tej umowy NBI staje się partnerem wykonawczym InvestEU. NBI wykorzysta umowę gwarancji do pobudzania inwestycji w czystą energię, modernizację i dekarbonizację przemysłu, dostawy surowców krytycznych, zrównoważony transport, ochronę środowiska, biogospodarkę, łączność cyfrową i zrównoważoną infrastrukturę danych. Posłuży ona również do wspierania inwestycji w projekty związane ze zrównoważoną niebieską gospodarką, przestrzenią kosmiczną, infrastrukturą krytyczną, zdrowiem i rozwojem innowacyjnych technologii w wielu różnych sektorach. Sektory, które zostaną objęte umową gwarancji, wchodzą w zakres segmentów InvestEU „zrównoważona infrastruktura” oraz „badania naukowe, innowacje i cyfryzacja”. Inwestycje te pomogą UE osiągnąć jej szersze cele strategiczne polegające na zapewnieniu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Na obecnym etapie NBI może używać gwarancji UE w ramach InvestEU do wspierania projektów w Danii, Estonii, Finlandii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i Szwecji. Oczekuje się, że pierwsze operacje na podstawie tej umowy zostaną zatwierdzone w 2023 r.

InvestEU udziela swoim partnerom wykonawczym gwarancji budżetowej UE, aby zwiększyć ich zdolność do ponoszenia ryzyka. W ten sposób przyczynia się do pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych, które realizują priorytety polityki unijnej.

Komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: InvestEU jest instrumentem, który ma kluczowe znaczenie dla powodzenia naszych wysiłków służących przyspieszeniu zielonej i cyfrowej transformacji unijnych gospodarek. Cieszę się, że dzięki tej umowie Nordycki Bank Inwestycyjny stał się naszym partnerem wykonawczym. Razem możemy w pełni wykorzystać potencjał InvestEU, aby ukierunkować inwestycje na projekty ekologiczne i cyfrowe, wspierając zrównoważony wzrost gospodarczy oraz tworząc wysokiej jakości miejsca pracy w regionie nordyckim i bałtyckim.

Prezes i dyrektor generalny NBI André Küüsvek powiedział: Umowa o gwarancję w ramach InvestEU pomoże NBI zwiększyć skalę finansowania zielonej transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej, dekarbonizacji przemysłu i sektora transportu, ale również innowacji i cyfryzacji. Strategia NBI jest ukierunkowana na podejmowanie większego ryzyka i nasilenie akcji kredytowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółek o średniej kapitalizacji, a korzystanie z gwarancji UE wpisuje się idealnie w tę strategię.

Program InvestEU zapewni UE kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez zmobilizowanie znacznych środków prywatnych i publicznych na wsparcie trwałej odbudowy. Pomoże również uruchomić inwestycje prywatne na rzecz priorytetów politycznych UE, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. Program obejmuje trzy składniki: Fundusz InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU i portal InvestEU. Fundusz InvestEU będzie wdrażany za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy zainwestują w projekty z wykorzystaniem gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld EUR. Cała gwarancja budżetowa wesprze projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych, zwiększy ich zdolność do ponoszenia ryzyka, a tym samym uruchomi dodatkowe inwestycje na kwotę co najmniej 372 mld euro.

Nordycki Bank Inwestycyjny (NBI) jest międzynarodową instytucją finansową Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii i Szwecji. Bank ten działa na rzecz dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w regionie nordycko-bałtyckim, finansując projekty, które poprawiają wydajność i przynoszą korzyści środowisku. NBI finansuje projekty prywatne i publiczne, zarówno w państwach będących jego członkami, jak i w innych krajach.

źródło: Komisja Europejska w Polsce