Komisja Europejska przyjęła dziś zasady regulujące wdrażanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w okresie przejściowym, który rozpoczyna się 1 października bieżącego roku i potrwa do końca 2025 r.

W opublikowanym dziś rozporządzeniu wykonawczym określono obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do unijnych importerów towarów objętych CBAM w okresie przejściowym, a także metodykę obliczania emisji wbudowanych uwalnianych w procesie produkcji towarów objętych CBAM w tym okresie.

W okresie przejściowym CBAM przedsiębiorstwa handlowe będą jedynie musiały składać sprawozdania na temat emisji wbudowanych związanych z importem towarów objętych CBAM bez opłacania wyrównania finansowego. Zapewni to przedsiębiorstwom czas na przygotowanie i planowanie oraz umożliwi finalne dopracowanie metodyki do 2026 r.

Aby pomóc zarówno importerom w UE, jak i producentom w państwach trzecich, Komisja opublikowała dziś również wytyczne dotyczące praktycznych aspektów wdrażania nowych zasad. Jednocześnie trwają prace nad specjalnymi narzędziami informatycznymi mającymi pomóc importerom w dokonywaniu tych obliczeń i ich zgłaszaniu, a także opracowywane są materiały szkoleniowe, webinaria i instrukcje mające pomóc przedsiębiorstwom w momencie rozpoczęcia stosowania mechanizmu w okresie przejściowym. Wprawdzie importerzy są zobowiązani do gromadzenia danych za czwarty kwartał już od 1 października 2023 r., to pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć dopiero do 31 stycznia 2024 r.

Rozporządzenie wykonawcze, zanim zostało przyjęte przez Komisję, było przedmiotem konsultacji publicznych, a następnie zostało zatwierdzone przez komitet CBAM składający się z przedstawicieli państw członkowskich UE. CBAM jest jednym z głównych filarów ambitnego unijnego programu „Gotowi na 55” i przełomowym narzędziem UE w walce z ucieczką emisji gazów cieplarnianych. Ucieczka emisji ma miejsce, gdy przedsiębiorstwa z siedzibą w UE przenoszą wysokoemisyjną produkcję za granicę, aby skorzystać z niższych standardów, lub gdy produkty unijne zastępuje się importowanymi produktami o większej emisji dwutlenku węgla, co z kolei osłabia efekty naszych działań w dziedzinie klimatu.

Więcej informacji

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM)

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce