Komisja wybrała dziś nową rundę 170 projektów w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI), aby wesprzeć państwa członkowskie w opracowaniu i wdrożeniu w 2024 r. łącznie 307 reform, które wzmocnią konkurencyjność, odporność i modernizację państw członkowskich.

Reformy te obejmą szeroki zakres obszarów mających wpływ na życie obywateli w UE, począwszy od stosowania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach i administracji publicznej po wdrożenie planu przemysłowego Zielonego Ładu i innych reform mających zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę neutralną emisyjnie, wspieranie równouprawnienia płci i przeciwdziałanie drenażowi mózgów oraz świadczenie usług opieki w zakresie zdrowia psychicznego na rzecz młodzieży i dzieci.

Opierając się na reformach już wdrożonych w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego w jego czteroletniej historii – około 780 projektów dotyczących około 1200 reform – nowa runda reform zapewni państwom członkowskim dostosowane do potrzeb wsparcie techniczne, aby pomóc im w opracowaniu i wdrożeniu potrzebnych im reform, a tym samym realizacji krajowych i unijnych priorytetów w terenie.

Wzmocnienie zdolności administracyjnych administracji publicznej państw członkowskich

Reformy będą nadal priorytetowo traktować modernizację administracji publicznych państw członkowskich, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie wzmocnienia europejskiej przestrzeni administracyjnej (ComPAct), przyjętym pod koniec 2023 r.

W 2024 r. TSI będzie wspierać wymianę urzędników służby cywilnej w ramach inicjatywy współpracy administracji publicznej (PACE), inicjatywy zainicjowanej w celu promowania partnerskiego uczenia się wśród urzędników służby cywilnej z różnych państw członkowskich. W wymianach tych uczestniczyć będzie 200 urzędników służby cywilnej z 12 państw członkowskich, aby zwiększyć ich umiejętności w kluczowych obszarach, takich jak zrównoważone finansowanie, cyfryzacja administracji, wykorzystanie funduszy UE i umiejętność korzystania z danych.

TSI pomaga państwom członkowskim w realizacji kluczowych priorytetów politycznych

Reformy wspierane w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego w 2024 r. przyczynią się do realizacji wspólnych priorytetów politycznych UE i państw członkowskich: 31 % wybranych reform będzie koncentrować się na przejściu na gospodarkę neutralną emisyjnie. Reformy te będą dotyczyć przede wszystkim planu przemysłowego Zielonego Ładu, różnorodności biologicznej i ekologicznego transportu.

TSI pomoże również krajowym, regionalnym i lokalnym administracjom publicznym w integracji technologii i systemów cyfrowych oraz w zwiększeniu efektywności sztucznej inteligencji, przy czym 27 % wybranych reform będzie związanych z transformacją cyfrową.

Na przykład TSI pomoże państwom członkowskim zbadać, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc w bezpiecznym i skutecznym przetwarzaniu danych w obszarach zabezpieczenia społecznego, opieki społecznej i zatrudnienia oraz w jaki sposób mogą one zapewnić, by organy administracji publicznej przyczyniały się do równouprawnienia płci przy jednoczesnym wykorzystaniu cech sztucznej inteligencji. W TSI uwzględnione zostaną również cyfrowe umiejętności finansowe, aby pomóc państwom członkowskim i obywatelom w dostosowaniu się do coraz częstszego korzystania z kanałów cyfrowych w celu dokonywania złożonych transakcji finansowych, takich jak oszczędności, emerytury i inwestycje.

Innym kluczowym elementem reform TSI w 2024 r. jest zajęcie się skutkami zmian demograficznych w kilku sektorach, takich jak systemy opieki zdrowotnej i społecznej, migracja oraz polityka publiczna i budżetowanie, oraz łagodzenie ich skutków.

Ponadto w 2024 r. dzieci i młodzież znajdą się w centrum 31 reform projektów w państwach członkowskich, przy czym reformy skupią się na edukacji oraz zdrowiu psychicznym i dobrostanie dzieci i młodzieży.

Wzmocnienie współpracy między krajami i regionami

Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w stawianiu czoła wspólnym wyzwaniom, zmniejszaniu różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych oraz we wzmacnianiu zarządzania na wszystkich szczeblach. Projekty TSI będą promować wzajemne uczenie się, zapewniając jednocześnie dostosowane do potrzeb wsparcie w kontekście krajowym i regionalnym.

W 2024 r. Instrument Wsparcia Technicznego będzie wspierał 43 projekty reform obejmujących wiele krajów i 38 regionalnych projektów reform.

Poprzez szerszy zakres projektów przewodnich TSI Komisja zajmie się również wspólnymi potrzebami państw członkowskich w zakresie reform, począwszy od wspierania systemów rozwoju umiejętności po poprawę jakości finansów publicznych. Cykl TSI na 2024 r. będzie wspierał 13 sztandarowych projektów.

Kontekst ogólny

TSI jest instrumentem UE ukierunkowanym na zapotrzebowanie, który zapewnia dostosowaną do potrzeb wiedzę fachową organom państw członkowskich, które co roku ubiegają się o wsparcie. Nie ma on formy wsparcia finansowego, lecz polega na dostarczaniu wysokiej jakości dostosowanej do potrzeb wiedzy fachowej i wiedzy i może przybrać formę doradztwa strategicznego lub technicznego, badań oceniających potrzeby reform, szkoleń lub misji ekspertów w poszczególnych krajach.

Projekty TSI są wybierane przez Komisję na podstawie jakości wniosków i na podstawie kryteriów wyboru określonych w art. 9 rozporządzenia w sprawie TSI, które obejmują przegląd pilności, zakresu i wagi zidentyfikowanych wyzwań, potrzeb w zakresie wsparcia w odniesieniu do danych obszarów polityki oraz analizę wskaźników społeczno-gospodarczych, a także instytucjonalne i ogólne zdolności administracyjne wnioskującego państwa członkowskiego.

Od odpowiedniego świadczenia usług opieki zdrowotnej po należyte zarządzanie finansami publicznymi, cyfryzację usług publicznych i wzmocnienie sektora finansowego, TSI pomaga państwom członkowskim w realizacji ich programu reform.

TSI jest częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i opiera się na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych. Od 2017 r. oba instrumenty pomogły wdrożyć prawie 1800 projektów wsparcia technicznego we wszystkich państwach członkowskich.

Od czasu jego ustanowienia ten elastyczny instrument szybko dostosowywał się do pojawiających się potrzeb państw członkowskich, takich jak reakcja na pandemię COVID-19 lub na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Odegrał również zasadniczą rolę we wspieraniu państw członkowskich w przygotowaniu ich planów odbudowy i zwiększania odporności oraz terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, a także we wdrażaniu priorytetów określonych w programie REPowerEU.

Szczegółowe informacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące Instrumentu Wsparcia Technicznego 2024

Zestawienia informacji dotyczących poszczególnych krajów na temat projektów reform w państwach członkowskich

Roczny program prac TSI na 2024 r.

Strona internetowa poświęcona wspieraniu reform

Instrument Wsparcia Technicznego (TSI)

Komunikat w sprawie usprawnienia europejskiej przestrzeni administracyjnej (ComPAct)

@ElisaFerreiraEC

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.