Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antysubsydyjne w sprawie przywozu z Chin pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym (BEV). W toku dochodzenia zostanie najpierw ustalone, czy łańcuchy wartości w dziedzinie BEV w Chinach korzystają z nielegalnego subsydiowania oraz czy subsydiowanie to powoduje szkodę gospodarczą producentom BEV z UE lub grozi spowodowaniem takiej szkody. Jeżeli odpowiedź na obie te kwestie okaże się twierdząca, w dochodzeniu zostaną zbadane prawdopodobne skutki i wpływ tych środków na importerów, użytkowników i konsumentów pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym w UE. Na podstawie ustaleń dochodzenia Komisja zdecyduje, czy w interesie UE leży nałożenie ceł antysubsydyjnych na przywóz pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym z Chin, by zaradzić skutkom stwierdzonych nieuczciwych praktyk handlowych.

Dochodzenie to, zapowiedziane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w dniu 13 września w orędziu o stanie Unii Europejskiej (SOTEU), będzie przebiegać według ścisłych procedur prawnych zgodnych z zasadami UE i WTO, a wszystkie zainteresowane strony, w tym rząd Chin i przedsiębiorstwa/eksporterzy, będą mogli przedstawić swoje uwagi, dowody i argumenty.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oświadczyła: Sektor pojazdów elektrycznych ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o przyszłą konkurencyjność Europy i wiodącą pozycję w przemyśle ekologicznym. Unijni producenci samochodów i sektory pokrewne już inwestują i dokonują innowacji, by w pełni wykorzystać ten potencjał. Wszędzie tam, gdzie znajdziemy dowody na to, że ich wysiłki są hamowane przez zakłócenia na rynku i nieuczciwą konkurencję, będziemy podejmować zdecydowane działania. Zrobimy to przy pełnym poszanowaniu naszych zobowiązań w ramach UE oraz zobowiązań międzynarodowych, ponieważ Europa postępuje zgodnie z zasadami, zarówno w ramach swoich granic, jak i na całym świecie. To dochodzenie antysubsydyjne będzie dogłębne, sprawiedliwe i oparte na faktach. 

Sprawa wszczęta z własnej inicjatywy

Komisja wszczęła wspomniane dochodzenie z własnej inicjatywy (z urzędu) po zebraniu wystarczających dowodów na to, że niedawny gwałtowny wzrost taniego i subsydiowanego przywozu pojazdów elektrycznych z Chin do UE stanowi zagrożenie gospodarcze dla unijnego przemysłu samochodów elektrycznych.

Chociaż przedmiotowa branża unijna nie złożyła formalnej skargi w celu wszczęcia postępowania, unijne przepisy antysubsydyjne stanowią, że przemysł UE jest zobowiązany do współpracy w dochodzeniu wszczynanym z urzędu.

Zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z przepisów UE i WTO przed opublikowaniem zawiadomienia o wszczęciu przeprowadzono konsultacje z rządem Chin.

Procedura i dalsze kroki

W opublikowanym dziś zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia podsumowano zarzuty i wyjaśniono procedurę, która zostanie zastosowana w celu ustalenia potencjalnego istnienia subsydiowania, które stanowi zagrożenie dla przemysłu UE.

Dochodzenie zostanie zakończone w ciągu maksymalnie 13 miesięcy od jego wszczęcia. Jeżeli jest to prawnie uzasadnione, ewentualne tymczasowe cła antysubsydyjne mogą zostać nałożone w terminie 9 miesięcy od wszczęcia dochodzenia, a ostateczne środki mogą zostać wprowadzone w terminie 4 miesięcy od nałożenia ceł tymczasowych lub w terminie 13 miesięcy od wszczęcia dochodzenia.

Więcej informacji

Zawiadomienie o wszczęciu

Unijna polityka ochrony handlu

Unijne środki antysubsydyjne

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.