Komisja rozpoczyna dziś pierwsze szczegółowe dochodzenie w sprawie potencjalnie zakłócającej rynek roli subsydiów zagranicznych, korzystając ze swoich uprawnień na mocy rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych. Niniejsze postępowanie wyjaśniające dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczy to o determinacji Komisji do zachowania integralności rynku wewnętrznego poprzez zapewnienie, aby odbiorcy subsydiów zagranicznych nie mogli korzystać z nienależnej przewagi przy udzielaniu zamówień publicznych w UE ze szkodą dla uczciwej konkurencji.

Dochodzenie wszczęte w dniu dzisiejszym jest następstwem zgłoszenia przedłożonego Komisji przez CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., spółkę zależną CRRC Corporation, chińskiego państwowego producenta pociągów. Dotyczy to postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zainicjowanego przez bułgarskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji, dotyczącego zapewnienia kilku elektrycznych pociągów typu „push-pull”, a także związanych z tym usług w zakresie konserwacji i szkolenia personelu.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie subsydiów zagranicznych przedsiębiorstwa są zobowiązane do zgłaszania swoich przetargów na zamówienia publiczne w UE, gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza 250 mln EUR oraz gdy przedsiębiorstwu przyznano zagraniczne wkłady finansowe w wysokości co najmniej 4 mln EUR z co najmniej jednego państwa trzeciego w ciągu trzech lat poprzedzających zgłoszenie.

Po wstępnym przeglądzie powiadomienia otrzymanego od CRRC Qingdao Sifang Locomotive Komisja uznała za uzasadnione wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego, ponieważ istnieją wystarczające przesłanki wskazujące na to, że przedsiębiorstwu temu przyznano subsydium zagraniczne, które zakłóca rynek wewnętrzny. W tym celu Komisja musiała ocenić, czy zagraniczny wkład finansowy stanowi subsydium, które bezpośrednio lub pośrednio przyznaje przedsiębiorstwu selektywną korzyść; oraz czy pozwala to przedsiębiorstwu na złożenie nadmiernie korzystnej oferty.

W trakcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego Komisja dokona dalszej oceny domniemanych subsydiów zagranicznych i uzyska wszystkie informacje niezbędne do ustalenia, czy mogły one pozwolić Qingdao Sifang Locomotive na złożenie nadmiernie korzystnej oferty w odpowiedzi na ofertę. Taka oferta mogłaby spowodować utratę możliwości sprzedaży przez inne przedsiębiorstwa uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.   

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych po zakończeniu szczegółowego dochodzenia Komisja może (i) zaakceptować zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo, jeżeli w pełni i skutecznie zaradzą one zakłóceniu, (ii) zakazać udzielenia zamówienia lub (iii) wydać decyzję o braku sprzeciwu.

W dniu 22 stycznia 2024 r. CRRC Qingdao Sifang Locomotive złożył pełne zgłoszenie. Od tego dnia Komisja ma 110 dni roboczych do 2 lipca 2024 r. na podjęcie ostatecznej decyzji. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku.

Spółki i produkty

CRRC Corporation Limited (znany jako CRRC) jest chińskim państwowym producentem taboru kolejowego. Jest największym producentem taboru kolejowego na świecie pod względem przychodów. Producenci taboru wytwarzają lokomotywy i wagony używane przez przewoźników kolejowych, a także pojazdy podziemne, tramwaje i inne pojazdy kolejowe.

Przetarg na zamówienia publiczne bułgarskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji dotyczy 20 elektrycznych pociągów typu „push-pull”, a także ich konserwacji przez 15 lat. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 1,2 mld BGN (610 mln EUR).

Przebieg postępowania

Rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych ( „rozporządzenie w sprawie subsydiów zagranicznych”) zaczęło obowiązywać 12 lipca 2023 r. Ten nowy zbiór przepisów umożliwia Komisji przeciwdziałanie zakłóceniom spowodowanym subsydiami zagranicznymi, a tym samym umożliwia UE zapewnienie równych warunków działania wszystkim przedsiębiorstwom działającym na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości na handel i inwestycje.

Wydaje się, że w ostatnich latach subsydia zagraniczne zakłócały rynek wewnętrzny UE, w tym poprzez zapewnienie ich odbiorcom nienależnej przewagi przy nabywaniu przedsiębiorstw lub udzielaniu zamówień publicznych w UE ze szkodą dla uczciwej konkurencji. Rozporządzenie FSR eliminuje takie zakłócenia i likwiduje lukę regulacyjną. Zapewnia ona UE nowe narzędzia do skutecznego zwalczania subsydiów zagranicznych, które powodują zakłócenia i podważają równe warunki działania na rynku wewnętrznym, który opiera się na konkurencyjnej społecznej gospodarce rynkowej.

Rozporządzenie FSR wprowadza trzy procedury:

  • Dwie procedury oparte na zgłoszeniach w celu (i) badania koncentracji, a także (ii) ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego obejmujących wkłady finansowe przyznane przez rządy państw spoza UE. Obowiązki w zakresie powiadamiania mają zastosowanie do podmiotów gospodarczych od 12 października 2023 r.
  • Procedurę z urzędu mającą na celu zbadanie wszystkich innych sytuacji rynkowych, w ramach której Komisja może rozpocząć przegląd z własnej inicjatywy.

Komisja opublikuje nieopatrzoną klauzulą poufności wersję dzisiejszej decyzji, a także przyszłą ostateczną decyzję, po jej przyjęciu, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.