Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie osiągnięte właśnie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie ustawy o odbudowie zasobów przyrodniczych. Po przyjęciu i zastosowaniu w państwach członkowskich UEprzepisy te będą miałykluczowe znaczenie dlaosiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz zwiększenia gotowości iodporności Europy na skutki zmiany klimatu.

Ustawa powinna zapoczątkować proces ciągłej i trwałej odbudowy przyrody na całym obszarze lądowym i morskimUE. Jakocelogólny, który ma zostać osiągnięty naszczeblu UE,państwa członkowskie wprowadzą środkiodbudowy na co najmniej 20 %obszarów lądowych UE i 20 % jej mórz do 2030r. Do 2050 r. środki takie powinny zostać wprowadzone w odniesieniu do wszystkich ekosystemów, które wymagają odbudowy.   

Przepisy pomogą UE i jej państwom członkowskim w osiągnięciu celu w zakresie odbudowy, do którego zobowiązały się w ramach globalnychram różnorodności biologicznej z Kunming-Montréal podczas COP15 w grudniu 2022 r. 

Działania krajowe na rzecz zapewnienia, aby ekosystemy stały się zdrowe i produktywne

Różne cele w zakresie odbudowy będą miały zastosowanie do różnych ekosystemów, a państwa członkowskie zadecydują o konkretnych środkach, które będą miały zastosowanie na ich terytoriach. W tym celu opracują krajowe plany odbudowy, uwzględniającepotrzeby iśrodki w zakresie odbudowy dostosowane do kontekstu lokalnego oraz harmonogram ich realizacji. Opracują one te plany z udziałem społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego.

W planach należy dążyć do synergii z łagodzeniem zmiany klimatu, przystosowaniem się do niej i zapobieganiemklęskom żywiołowym, a także z rolnictwem i leśnictwem

Cele szczegółowe dotyczące różnych ekosystemów obejmą na przykład poprawę stanu kluczowych siedlisk lądowych i morskich w UE, ekosystemów miejskich, rzek i równin zalewowych lub poprawę różnorodności owadów zapylających.

Kolejne kroki

ParlamentEuropejski i Rada będą teraz musiały formalnie przyjąć nowe rozporządzenie. Po tym terminie wejdzie ona w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Następnie państwa członkowskie będą musiały przedłożyć Komisji swój pierwszy plan odbudowy zasobów przyrodniczych w ciągu dwóch lat od wejścia w życie. 

Kontekst ogólny

Koszt ekonomiczny degradacji przyrody jest bardzo wysoki,podczas gdy każde euro wydane na odbudowę może przynieść zwrot z inwestycji w wysokości ponad 8 EUR, w zależności od ekosystemu. Tylko zdrowe i wydajne ekosystemy mogą zapewnić wiele usług, od których wszyscy jesteśmy zależni, w tym odporność na klęski żywiołowe, takie jak susze i powodzie, a także długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. 

Pomimo unijnych i międzynarodowych wysiłków utrata różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemów nadal postępuje w alarmującym tempie, co szkodzi ludziom, gospodarce, przyrodzie i klimatowi. Obecnie ok. 80%ocen stanu ochronyeuropejskich typówsiedliskznajduje się w złym lub złymstanie, a wiele z nich jeszcze się pogarsza. Dotychczasowe wysiłki na rzecz ochrony i zachowania przyrody nie były w stanie odwrócić tej niepokojącej tendencji. Badania takie jaksprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska na temat stanu przyrody w UE z2018 r. lub prace Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej w sprawie Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów (IPBES) pokazują, że europejskie ekosystemy znajdują się pod coraz większą presją, zwłaszcza ze względu na użytkowaniegruntów i wiązane z użytkowaniem gruntów, oraz cierpią z powodu zmiany klimatu i innych zagrożeń, takich jak zanieczyszczenie substancjami biogennymi z powodu nadmiernego stosowania nawozów i środków chemicznych.

22 czerwca 2022r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący ustawy o odbudowie zasobów przyrodniczych. Prawo to jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej i opiera się na obowiązujących przepisach.

Szczegółowe informacje

Strona internetowa poświęcona prawu o odbudowie zasobów przyrodniczych

Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.