Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie polityczne Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie kluczowych elementówwniosku dotyczącego europejskich ram prawnych tożsamości cyfrowej. Centralnym innowacyjnym elementem tych ram prawnych jest osobisty portfel cyfrowy w formie bezpiecznej i wygodnej aplikacji mobilnej. Umożliwi on wszystkim obywatelom, mieszkańcom i przedsiębiorstwom UE wiarygodny dostęp do publicznych i prywatnych usług online w całej Europie.

Unijny portfel tożsamości cyfrowej zrewolucjonizuje identyfikację cyfrową, dając Europejczykom kontrolę nad ich danymi osobowymi oraz wygodę korzystania z aplikacji mobilnych. Będą oni mogli korzystać z usług online i dostarczać poświadczenia tożsamości, zachowując pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Komisja inwestuje już46 mln euro z programu „Cyfrowa Europa” w cztery projekty pilotażowe na dużą skalę w celu przetestowania unijnego portfela tożsamości cyfrowej w szeregu przypadkach codziennego użycia, w tym mobilnego prawa jazdy, e-zdrowia, płatności oraz kształcenia i kwalifikacji zawodowych. Projekty pilotażowe uruchomiono 1 kwietnia 2023 r. Przyczynią się one do poprawy specyfikacji technicznych portfela. Aby zagwarantować gotowość państw członkowskich do zapewnienia unijnego portfela tożsamości cyfrowej w terminie wyznaczonym w rozporządzeniu, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi nad zestawem narzędzi obejmującym aspekty techniczne w celu stworzenia prototypowej aplikacji europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.Pierwsza wersja zestawu narzędzi została opublikowana na stronie GitHub w lutym 2023 r. i będzie nadal aktualizowana. Wymogi i specyfikacje zestawu narzędzi będą obowiązkowe po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego europejskich ram tożsamości cyfrowej.

Co dalej?

Konieczne są dalsze prace techniczne w celu uzupełnienia tekstu prawnego zgodnie ze wstępnym porozumieniem politycznym. Następnie tekst ten zostanie formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Po ich przyjęciu europejskie ramy tożsamości cyfrowej wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Kontekst

W programie polityki„Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. określono ambicje Europy w zakresie transformacji cyfrowej do 2030 r. Unijny portfel tożsamości cyfrowej wspiera osiągnięcie celów cyfrowej dekady. W szczególności do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online, wszyscy powinni mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej online, a także do bezpiecznej identyfikacji elektronicznej zwiększającej prywatność.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej opiera się na już istniejących transgranicznych ramach prawnych dotyczących zaufanej tożsamości cyfrowej – tj. na europejskiej inicjatywie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (rozporządzenie eIDAS). Rozporządzenie to przyjęto w 2014 r. i stanowi ono podstawę transgranicznej identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania elektronicznego i certyfikacji witryn internetowych w UE.

Wniosek Komisji dotyczący zmodernizowanych ram prawnych, co do którego współprawodawcy osiągnęli dziś porozumienie polityczne, zwiększy skuteczność bezpiecznej i wygodnej tożsamości cyfrowej i rozszerzy korzyści z niej płynące na sektor prywatny i użytkowników aplikacji mobilnych. 

Dodatkowe informacje:

Europejska tożsamość cyfrowa – pytania i odpowiedzi

Europejska tożsamość cyfrowa – fakty

Rozporządzenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej

Zalecenie w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej  

Strona internetowa eIDAS

Sprawozdanie dotyczące oceny rozporządzenia eIDAS

Cytat(y)

Unijny portfel tożsamości cyfrowej będzie oferował wygodny i bezpieczny sposób zarządzania osobistymi dokumentami elektronicznymi oraz codzienny dostęp do publicznych i prywatnych usług online. Będziemy mieć kontrolę nad naszymi danymi osobowymi i możliwość wygodnego ich udostępniania z aplikacji. Bezpieczeństwo, prywatność i wygoda to droga Europy do cyfrowej dekady.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej – 29/06/2023

Unijny portfel tożsamości cyfrowej zrewolucjonizuje sposób korzystania z usług online przez obywateli Unii Europejskiej i przedsiębiorstwa poprzez płynne połączenie wygody, bezpieczeństwa i prywatności. Wzmocni to pozycję obywateli, zapewni im kontrolę nad ich danymi i wzmocni naszą suwerenność technologiczną. Dzięki przyjęciu przejrzystych i bezpiecznych ram to innowacyjne rozwiązanie zapewnia ochronę naszych danych osobowych, wówczas gdy poruszamy się w świecie cyfrowym.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego – 29/06/2023

Kontakt dla mediów

Osoby niepracujące dla mediów proszone są o kontakt z UE za pośrednictwem serwisu Europe Direct – pisemnie lub telefonicznie pod numerem 00 800 6 7 8 9 10 11.

IP/23/3556

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce