Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie dochodzeń w sprawie wypadków morskich, unowocześnienia dyrektywy z 2009 r. Dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do statków transportu morskiego, do których mają zastosowanie konwencje międzynarodowe, lub do statków rybackich.

Chociaż bezpieczeństwo morskie na wodach UE jest bardzo wysokie, a liczba ofiar śmiertelnych jest niewielka, a w ostatnim czasie nie doszło do poważnych wycieków ropy naftowej, co roku nadal zgłasza się ponad 2000 wypadków morskich i incydentów morskich.

Wśród kluczowych nowych środków współprawodawcy zgodzili się na objęcie zakresem dyrektywy najpoważniejszych wypadków z udziałem mniejszych statków rybackich (poniżej 15 metrów). Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) zapewni krajowym organom dochodzeniowym wsparcie operacyjne i szkolenia na ich wniosek, przy jednoczesnym poszanowaniu ich niezależności operacyjnej. Zmieniona dyrektywa dostosowuje również prawo UE do najbardziej aktualnych przepisów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodową Organizację Morską i wymaga, aby organy ds. dochodzeń w sprawie wypadków w państwach członkowskich angażowały się w proces wzajemnej oceny w celu poprawy, uczenia się od siebie nawzajem oraz poprawy swoich procedur i wyników.        

Kolejne kroki

Osiągnięte dziś porozumienie polityczne musi teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.

Kontekst ogólny

Przepisy te zostały przedstawione przez Komisję w czerwcu 2023 r. w ramach pakietu dotyczącego bezpieczeństwa morskiego. Jak określono w Europejskim Zielonym Ładziestrategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, Komisja ma wizję wprowadzenia żeglugi na ścieżkę prowadzącą do zerowych emisji, zanieczyszczeń i wypadków.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.