Komisja z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie modernizacji inspekcji statków i nadzoru nad nimi

Tekst na tej stronie jest tłumaczeniem maszynowym. Powrót do języka oryginału. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakość i dokładność tego tłumaczenia maszynowego.

 Ważne informacje o tłumaczeniu maszynowym

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie aktualizacji wymogów dotyczących kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w odniesieniu do statków zawijających do portów UE oraz w sprawie wymogów państwa bandery w odniesieniu do statków handlowych zarejestrowanych w państwach członkowskich UE.

W odniesieniu do dyrektywy w sprawie państwa bandery współprawodawcy uzgodnili włączenie odpowiednich przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (kodeksu instrumentów międzynarodowych lub kodeksu III) do prawa UE. Dzięki temu przepisy te mogą być egzekwowane na statkach pływających pod banderą państw członkowskich UE. Państwa członkowskie będą również musiały przeprowadzać co roku uzgodnioną liczbę inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery oraz zapewnić cyfryzację ustawowych świadectw statków państw członkowskich, co z kolei ułatwi inspekcje przeprowadzane przez państwo portu.

Porozumienie w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu zostanie dostosowane do przepisów IMO i memorandum paryskiego w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w odniesieniu do wymogów dotyczących organizacji i przeprowadzania kontroli przeprowadzanej przez państwo portu. Państwa członkowskie zgodziły się również na ustanowienie dobrowolnego systemu kontroli przeprowadzanej przez państwo portu w odniesieniu do większych statków rybackich oraz na zwiększenie znaczenia wymogów środowiskowych kontroli przeprowadzanej przez państwo portu poprzez dostosowanie profilu ryzyka statku stosowanego przy wyborze statków do inspekcji. Zmieniona dyrektywa przewiduje również elektroniczne certyfikaty statków, które umożliwią inspektorom lepsze przygotowanie się przed inspekcją i skupią się na przestrzeganiu przez statki obowiązujących przepisów, a nie na przeglądzie dokumentów raz na pokładzie.

Kontrola państwa bandery i kontrola przeprowadzana przez państwo portu są ważnymi narzędziami w odniesieniu do szerokiego zakresu kwestii związanych z żeglugą, takich jak bezpieczeństwo morskie, ochrona środowiska, a także warunki pracy na pokładzie.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego będzie wspierać wdrażanie nowych przepisów, zapewniając szkolenia i wsparcie techniczne, a także niezbędne narzędzia informatyczne dla organów odpowiedzialnych za kontrolę państwa bandery i państwa portu. 

Kolejne kroki

Po dzisiejszym porozumieniu politycznym ostateczne teksty muszą teraz zostać formalnie przyjęte. Po zakończeniu tego procesu przez Parlament Europejski i Radę nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na transpozycję dyrektyw do prawa krajowego.

Kontekst ogólny

Wnioski te zostały przedstawione przez Komisję w czerwcu 2023 r. w ramach pakietu dotyczącego bezpieczeństwa morskiego. Jak określono w Europejskim Zielonym Ładziestrategii na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, Komisja zobowiązała się do wprowadzenia żeglugi na ścieżkę prowadzącą do zerowych emisji, zanieczyszczeń i wypadków.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.