Komisja Europejska przyjęła zmianę wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, aby umożliwić państwom członkowskim przyznawanie wyższych kwot pomocy regionalnej na projekty w ramach Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy („STEP”). Celem STEP jest wspieranie rozwoju i produkcji technologii krytycznych istotnych dla transformacji ekologicznej i cyfrowej UE, a także strategicznej suwerenności UE.
Zmiana wytycznych w sprawie pomocy regionalnej
Pomoc regionalna jest ważnym instrumentem wykorzystywanym przez państwa członkowskie do wzmacniania rozwoju regionalnego.
Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej określają zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc państwa, aby wesprzeć inwestycje w mniej uprzywilejowanych regionach Europy. Państwa członkowskie zgłaszają mapy pomocy regionalnej, które są oceniane i zatwierdzane przez Komisję. W mapach określone zostają regiony, w których dopuszczalna jest regionalna pomoc inwestycyjna, oraz maksymalna kwota pomocy państwa, jaka może zostać przyznana, wyrażona jako odsetek kwalifikowalnych kosztów inwestycji.
Dzisiejsza zmiana pozwala państwom członkowskim zmienić mapy pomocy regionalnej, tak aby umożliwić zwiększenie poziomu pomocy regionalnej dla projektów inwestycyjnych w ramach STEP o maksymalnie:
• 10 punktów procentowych w regionach kwalifikujących się do pomocy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tzw. obszary „a”) oraz
• 5 punktów procentowych w regionach kwalifikujących się do pomocy na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tzw. obszary „c”).

Europa charakteryzuje się znacznymi dysproporcjami regionalnymi pod względem dobrobytu gospodarczego, dochodów i bezrobocia. Pomoc regionalna ma służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego obszarów Europy będących w niekorzystnym położeniu, a jednocześnie zapewniać równe warunki działania w różnych państwach członkowskich.
19 kwietnia 2021 r. Komisja przyjęła zmienione wytyczne UE w sprawie pomocy regionalnej, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r.
W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej Komisja określa warunki, na jakich pomoc regionalną można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym, oraz ustala kryteria określania obszarów spełniających warunki, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych odpowiednio obszarami „a” i „c”). Na tej podstawie Komisja zatwierdziła zgłoszone mapy pomocy regionalnej, w których państwa członkowskie określiły, na jakich obszarach geograficznych przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc regionalną (obszary objęte pomocą) i na jakim poziomie (intensywność pomocy).
20 czerwca 2023 r. Komisja zaproponowała stworzenie Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy, która poprzez skupienie się na projektach dotyczących etapów opracowywania i produkcji technologii krytycznych w dziedzinie technologii cyfrowych, innowacji typu „deep tech”, czystych technologii i biotechnologii ma służyć zwiększeniu konkurencyjności przemysłowej UE i kreowaniu zrównoważonej przyszłości. Rozporządzenie ustanawiające STEP weszło w życie 1 marca 2024 r.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.