UE i Angola podpisały dziś na Forum Biznesu UE-Angola w Luandzie umowę o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach (SIFA), pierwszą tego rodzaju umowę UE. Jest ona odpowiedzią na dążenie Angoli do dywersyfikacji gospodarki poza sektory ropy naftowej i gazu, które w przeszłości przyciągały większość inwestycji zagranicznych.

Oczekuje się, że umowa, zawierająca zobowiązania do poprawy klimatu biznesowego i zrównoważonego rozwoju w całej gospodarce, przyciągnie nowe unijne inwestycje do sektorów, w których potencjał Angoli jest obecnie niewykorzystany. Forum Biznesu UE-Angola potwierdziło możliwości inwestowania w m.in. w zieloną energię, łańcuchy wartości w sektorze rolno-spożywczym, innowacje cyfrowe, rybołówstwo, logistykę i surowce krytyczne.

Głównym celem umowy jest zwiększenie zrównoważonych inwestycji ze strony unijnych przedsiębiorstw w Angoli, oraz korzyści dla angolskich przedsiębiorstw polegające na ułatwieniach i lepszych powiązaniach między inwestorami zagranicznymi a dostawcami krajowymi.

Krótko mówiąc, SIFA UE–Angola ułatwi przyciąganie i rozszerzanie inwestycji przez:

  • poprawę przejrzystości i przewidywalności środków związanych z inwestycjami, na przykład przez publikowanie wszystkich przepisów i warunków dotyczących inwestycji oraz promowanie korzystania z portalów informacyjnych dla inwestorów
  • uproszczenie procedur wydawania zezwoleń na inwestycje i wspieranie administracji elektronicznej
  • ułatwianie interakcji między inwestorami a administracją, ustanawianie punktów kontaktowych i konsultacje z zainteresowanymi stronami. 

SIFA UE-Angola pozwala również uwzględnić w stosunkach UE-Angola zobowiązania w zakresie środowiska, klimatu i praw pracowniczych przez specjalne przepisy, np.:

  • zobowiązanie do nieograniczania przepisów i nieobniżania standardów w zakresie środowiska lub praw pracowniczych w celu przyciągnięcia inwestycji
  • zobowiązanie do skutecznej realizacji międzynarodowych umów dotyczących praw pracowniczych i środowiska, takich jak porozumienie paryskie
  • promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i odpowiedzialnych praktyk biznesowych
  • sprzyjanie dwustronnej współpracy w zakresie związanych z inwestycjami aspektów przeciwdziałania zmianie klimatu i równości płci

UE zapewni wsparcie techniczne, aby pomóc w realizacji SIFA UE-Angola, przez poprawę klimatu inwestycyjnego Angoli dla inwestorów zagranicznych i lokalnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Nowy regionalny program UE o wartości 2,8 mln EUR w ramach Konferencji NZ ds. Handlu i Rozwoju pomoże Angoli określić główne potrzeby w zakresie tej realizacji, a następnie przystąpić do specjalnych działań skierowanych na promowanie handlu i inwestycji w tym kraju oraz realizację zobowiązań SIFA.

Dzisiejsze porozumienie wzmacnia dwustronne stosunki UE z Angolą, stanowiąc jednocześnie wyraźny sygnał, że UE dąży do pogłębienia współpracy z kontynentem afrykańskim, zgodnie z założeniami strategii Global Gateway. Dzięki poprawie krajowych ram prawnych SIFA pomoże przyciągnąć bardziej zrównoważone inwestycje do Angoli, co też jest ambitnym założeniem strategii Global Gateway i jej projektów.

Prace w ramach tej umowy odzwierciedlają zobowiązanie Komisji zawarte w przeglądzie polityki handlowej z 2021 r., że partnerom lub regionom w Afryce i południowym sąsiedztwie, podzielającym te same ambicje, zaproponuje ona nową inicjatywę w zakresie zrównoważonych inwestycji. Inicjatywa ta przyczyni się do wzmocnienia zrównoważonych powiązań handlowych i inwestycyjnych między obydwoma kontynentami i w samej Afryce, a tym samym do osiągnięcia kluczowych celów stosunków UE-Afryka.

Co dalej

Po podpisaniu umowy UE i Angola powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych, w tym – w przypadku UE – o wydaniu zgody przez Parlament Europejski. 

Kontekst 

Angola jest szóstym co do wielkości celem inwestycyjnym UE w Afryce. Trafia tam 7proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE na kontynencie afrykańskim, o wartości 14,1 mld euro w 2021 r. W 2021 r. wartość inwestycji Angoli w UE wyniosła 3,5 mld euro. UE jest głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym Angoli.

18 listopada 2022 r. UE i Angola zakończyły negocjacje w sprawie umowy o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach (SIFA). 9 października 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję upoważniającą do podpisania tej umowy.

Więcej informacji 

Umowa UE–Angola o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach 

Zestawienie informacji na temat umowy UE–Angola o ułatwieniach w zrównoważonych inwestycjach

Zestawienie informacji na temat ułatwień inwestycyjnych w Afryce

Negocjacje handlowe UE-Angola

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.