UE i Australia podpisały dziś protokół ustaleń dotyczący dwustronnego partnerstwa na rzecz współpracy w zakresie zrównoważonych minerałów krytycznych i strategicznych.  

Protokół ustaleń został podpisany w imieniu UE przez wiceprzewodniczącego wykonawczego i komisarza do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa oraz komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona. Sygnatariuszami Australii byli minister ds. zasobów i północna Australia Madeleine King oraz minister handlu i turystyki Don Farrell.

Partnerstwo to ma na celu wspieranie kilku wspólnych celów, a jednocześnie opiera się na wzajemnych korzyściach. W szczególności ma on umożliwić UE dywersyfikację dostaw materiałów niezbędnych do transformacji ekologicznej i cyfrowej, a jednocześnie przyczynić się do rozwoju krajowego sektora minerałów krytycznych w Australii. Partnerstwo obejmuje cały łańcuch wartości minerałów krytycznych i strategicznych: poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, rafinacja, recykling i przetwarzanie odpadów wydobywczych.

Oprócz wspólnego opracowywania projektów w całym łańcuchu wartości w UE i w Australii w ramach partnerstwa zbadana zostanie również współpraca w krajach, w których UE i Australia mają wspólne interesy, koncentrując się na ograniczaniu wpływu na środowisko i przynoszącym korzyści społecznościom lokalnym. Ponadto promuje innowacyjne i cyfrowe technologie i usługi w górnictwie oraz inne projekty w całym łańcuchu wartości minerałów krytycznych.

Obszary współpracy

Protokół ten wzmacnia współpracę między Australią a UE w następujących obszarach:

  • Integracja zrównoważonych łańcuchów wartości surowców, w tym tworzenie sieci kontaktów, wspólne ułatwianie realizacji projektów (np. poprzez wspólne przedsięwzięcia), tworzenie nowych modeli biznesowych oraz promowanie i ułatwianie powiązań handlowych i inwestycyjnych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, zrównoważoności i odporności tych krytycznych łańcuchów dostaw.
  • Współpraca w zakresie badań naukowych i innowacji w łańcuchach wartości surowców, w tym w zakresie wiedzy na temat minerałów i minimalizacji śladu środowiskowego i klimatycznego.
  • Współpraca na rzecz promowania wysokich norm i praktyk w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i zarządzania, a także lepszego dostosowania polityki w oparciu o pełne poszanowanie warunków i bezpieczeństwa pracowników oraz potrzebę zrównoważonej i bezpiecznej produkcji minerałów krytycznych.

Podpisanie protokołu ustaleń stanowi ramy budowania bezpiecznych i zrównoważonych krytycznych i strategicznych łańcuchów wartości minerałów między UE a Australią. Te łańcuchy wartości będą wspierać czystą energię i transformację cyfrową oraz są istotne dla innych kluczowych sektorów przemysłu, takich jak obronność i lotnictwo i kosmonautyka.

UE wykorzystuje również swoje dwustronne umowy o wolnym handlu, aby pogłębić powiązania handlowe i inwestycyjne, zdywersyfikować łańcuchy dostaw i zwiększyć odporność swojej gospodarki, zwłaszcza w kontekście łańcuchów dostaw surowców krytycznych. UE posiada już największą sieć umów handlowych na świecie, obejmującą łącznie 74 kraje. Najnowsze umowy ze Zjednoczonym Królestwem, Nową Zelandią i Chile zawierają specjalny rozdział dotyczący energii i surowców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Australią.

Kolejne kroki

Po podpisaniu protokołu ustaleń w ciągu najbliższych sześciu miesięcy opracowany zostanie plan działania zawierający konkretne działania w celu wprowadzenia w życie partnerstwa strategicznego.

Kontekst ogólny

Ponieważ surowce krytyczne są zasadniczym warunkiem wstępnym przeprowadzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej, Komisja rozpoczęła budowanie szeregu partnerstw w dziedzinie surowców, zgodnie z planem działania w sprawie surowców krytycznych i aktem w sprawie surowców krytycznych. Takie umowy podpisano z Kanadą i Ukrainą w 2021 r. z Kazachstanem i Namibią w 2022 r., z Argentyną, Chile, Zambią, Demokratyczną Republiką Konga i Grenlandią w 2023 r. oraz z Rwandą, Norwegią i Uzbekistanem w 2024 r.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.