Migracja jest zjawiskiem, które wymaga zarządzania w sposób humanitarny i z poszanowaniem godności człowieka. UE osiągnęła dzisiaj porozumienie w sprawie paktu o migracji i azylu, co stanowi przełom w realizacji wspólnego systemu zarządzania migracją w UE. 

Dzisiaj osiągnięto porozumienie co do pięciu najważniejszych rozdziałów paktu. Zaproponowano w nim:  

  • ustanowienie nowego mechanizmu solidarności krajów UE, aby rozdzielić pomiędzy nie liczbę wniosków o udzielenie azylu
  • zwiększenie skuteczności i elastyczności procedur azylowych, procedur powrotu i procedur granicznych
  • zagwarantowanie gotowości UE do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości
  • gromadzenie dokładniejszych danych w celu wykrywania niedozwolonych przyjazdów
  • ustanowienie jednolitych przepisów dotyczących identyfikacji obywateli krajów trzecich, co zwiększy bezpieczeństwo w strefie Schengen.

To porozumienie świadczy o tym, że UE jest zdecydowana zarządzać migracją w sprawiedliwy i uporządkowany sposób i gotowa na to, by przejść od doraźnych działań do długoterminowych i zrównoważonych rozwiązań. W tym celu Komisja zobowiązała się osiągnąć porozumienie w sprawie wszystkich rozdziałów paktu do końca obecnej kadencji w czerwcu 2024 r. 

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.