Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze porozumienie Rady w sprawie przyjęcia czwartego pakietu środków ograniczających wobec Rosji w odpowiedzi na jej brutalną agresję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom. Sankcje te przyczynią się jeszcze bardziej do zwiększenia presji gospodarczej na Kreml i osłabią jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Zostały one wprowadzone w koordynacji z partnerami międzynarodowymi, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi.

Uzgodnione środki są następujące:

Całkowity zakaz wszelkich transakcji z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi z różnych sektorów, tworzącymi militarno-przemysłowy kompleks Kremla.
Zakaz importu do UE wyrobów stalowych objętych obecnie unijnymi środkami ochronnymi, co oznacza utratę przez Rosję około 3,3 mld EUR dochodów z wywozu. W ramach rekompensaty zwiększone kontyngenty przywozowe zostaną rozdzielone między inne państwa trzecie.
Daleko idący zakaz nowych inwestycji w rosyjski sektor energetyczny, z ograniczonymi wyjątkami dotyczącymi cywilnej energii jądrowej i transportu niektórych produktów energetycznych do UE.
Unijny zakaz eksportu towarów luksusowych (luksusowych samochodów, biżuterii itp.) w celu bezpośredniego uderzenia w rosyjskie elity.
Ponadto wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami dodatkowo poszerzono o kolejnych oligarchów i elity biznesowe powiązane z Kremlem, a także o przedsiębiorstwa działające w sektorze wojskowym i obronnym, które logistycznie i materialnie wspierają inwazję. Powstały również nowe wykazy podmiotów zaangażowanych w dezinformację.
Zakaz wystawiania ratingów Rosji i przedsiębiorstwom rosyjskim przez unijne agencje ratingowe oraz świadczenia usług ratingowych klientom rosyjskim, co dodatkowo uniemożliwiłoby im dostęp do rynków finansowych UE.
Odmowa przyznania Rosji statusu kraju najbardziej uprzywilejowanego

UE wraz z innymi członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO) uzgodniła dziś odmowę stosowania na rynkach UE zasady najwyższego uprzywilejowania w odniesieniu do rosyjskich produktów i usług. Decyzja ta została podjęta po wydaniu oświadczenia w piątek 11 marca przez członków grupy G-7. Spowoduje to zawieszenie znacznych korzyści, które zapewnia Rosji członkostwo w WTO. Te skierowane przeciwko Rosji działania chronią podstawowe interesy bezpieczeństwa UE i jej partnerów w świetle niesprowokowanej, zaplanowanej i nieuzasadnionej agresji Rosji na Ukrainę, przy wsparciu Białorusi. Są one w pełni uzasadnione prawem WTO.

Dzisiejsze porozumienie opiera się na szeroko zakrojonych i bezprecedensowych pakietach środków, które UE wprowadziła w odpowiedzi na rosyjskie akty agresji na integralność terytorialną Ukrainy i nasilające się okrucieństwa wobec ukraińskich cywilów i miast. Jako strażniczka traktatów UE Komisja Europejska jest odpowiedzialna za monitorowanie egzekwowania unijnych sankcji w całej UE. UE jest zjednoczona w swojej solidarności z Ukrainą i będzie nadal, wraz ze swoimi partnerami międzynarodowymi, wspierać Ukrainę i jej obywateli, w tym poprzez dodatkowe wsparcie polityczne, finansowe i humanitarne.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat Ukrainy

Często zadawane pytania: środki ograniczające

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce