Powrót wilka do regionów UE, w których jest on od dawna nieobecny, w coraz większym stopniu prowadzi do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i myśliwskimi, zwłaszcza tam, gdzie środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie nie są szeroko wdrażane.

Przewodnicząca Ursulavon der Leyen powiedziała: „Koncentracja wilków w niektórych regionach europejskich stała się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie również dla ludzi. Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań w razie potrzeby. W rzeczywistości obecne prawodawstwo UE już teraz pozwala im na to”.

Komisja rozpoczyna dziś nowy etap prac nad sprostaniem wyzwaniom związanym z powrotem wilków.

Komisja zaprasza społeczności lokalne, naukowców i wszystkie zainteresowane strony do przedłożenia do 22 września 2023 r. aktualnych danych na temat populacji wilków i jej skutków. Prosimy o wykorzystanie następującego adresu e-mail (aktywnego od popołudnia): EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu. Na podstawie zgromadzonych danych Komisja podejmie decyzję w sprawie wniosku w sprawie zmiany, w stosownych przypadkach, statusu ochrony wilka w UE oraz aktualizacji ram prawnych, aby w razie potrzeby wprowadzić większą elastyczność w świetle ewolucji tego gatunku. Będzie to uzupełnieniem obecnych przewidzianych w przepisach UE możliwości podejmowania działań przez władze lokalne i krajowe w razie potrzeby oraz zapewni znaczne finansowanie unijne na te środki, jak wyszczególniono we wspólnym piśmie wysłanym przez komisarza Sinkevičiusa i komisarza Janusza Wojciechowskiego do wszystkich unijnych ministrów rolnictwa i środowiska w listopadzie 2021 r. Niektóre środki okazały się skuteczne w zapobieganiu ryzyku drapieżnictwa lub jego znacznemu ograniczaniu, jeżeli są właściwie wdrażane i dostosowane do konkretnego kontekstu, w którym są stosowane. Przeprowadzony przez Komisję przegląd danych naukowych dotyczących wilka w UE stanowi integralną część dogłębnej analizy, którą Komisja prowadzi w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2022 r. W kwietniu 2023 r. Komisja rozpoczęła gromadzenie danych od grup ekspertów i kluczowych zainteresowanych stron, a także danych zgłoszonych przez organy krajowe na podstawie obowiązujących przepisów unijnych i międzynarodowych. Dane te nadal jednak nie dają Komisji pełnego obrazu sytuacji wystarczającej do opracowania dalszych działań, a Komisja rozszerza dziś zakres niniejszych konsultacji.

Kontekst ogólny

Komisja zdaje sobie sprawę, że powrót wilka do regionów UE, w których był on przez długi czas nieobecny, może prowadzić do konfliktów z lokalnymi społecznościami rolniczymi i łowieckimi, zwłaszcza tam, gdzie środki zapobiegające atakom na zwierzęta gospodarskie nie są szeroko wdrażane.

Jako gatunek rodzimy wilk stanowi nieodłączny element dziedzictwa naturalnego Europy i odgrywa ważną rolę w jej ekosystemach. Zgodnie z dyrektywą siedliskową większość populacji wilków w Europie korzysta ze ścisłej ochrony, z możliwością odstępstwa. System ten wdraża wymogi międzynarodowej konwencji berneńskiej o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, której stronami są UE i państwa członkowskie.

Unijne i regionalne platformy na rzecz współistnienia umożliwiają zainteresowanym stronom promowanie sposobów minimalizowania konfliktów między interesami ludzkimi a obecnością gatunków dużych drapieżników poprzez wymianę wiedzy i współpracę w sposób otwarty, konstruktywny i oparty na wzajemnym szacunku. Ponadto zgodnie z dyrektywą siedliskową państwa członkowskie mogą pod pewnymi warunkami odstąpić od zakazów systemu ścisłej ochrony, w tym w celu ochrony interesów społeczno-gospodarczych.

Strona internetowa poświęcona dużym drapieżnikom

Cytat

Koncentracja wilków w niektórych regionach europejskich stała się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, a potencjalnie również dla ludzi. Wzywam władze lokalne i krajowe do podjęcia działań w razie potrzeby. W rzeczywistości obecne prawodawstwo UE już teraz pozwala im na to.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission – 04/09/2023

źródło; Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.