Wyniki Unii Europejskiej w zakresie innowacji nadal się poprawiają w stałym tempie, osiągając wzrost o 10 % od 2017 r. i wzrost o 0,5 % w latach 2023–2024. Według opublikowanej dziś edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności (EIS) z 2024 r. większość państw członkowskich UE poprawiła swoje wyniki w zakresie innowacji, ale wzrost ten znacznie się różni.

Najważniejsze wyniki

W latach 2023–2024 krajowe wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 15 państwach członkowskich, natomiast w przypadku innej grupy 11 państw członkowskich spadły. Chorwacja utrzymała się na stałym poziomie. W porównaniu z ostatnim wydaniem:

  • Najbardziej innowacyjnym państwem UE pozostajeDania, a następnie Szwecja, która kierowała rankingami w latach 2017–2022.
  • Dwa kraje należą obecnie do innej grupy ds. wyników. Estonia stała się silnym innowatorem od 2017 r. Belgia, która była liderem innowacji w 2023 r., przeniosła się do kategorii „silni innowatorzy”, chociaż utrzymała swoją piątą pozycję w rankingach ogółem.

Szersza analiza, obejmująca inne kraje europejskie i wybranych światowych konkurentów, pokazuje, że sytuacja międzynarodowa ulega zmianie. Szwajcaria jest najbardziej innowacyjnym krajem europejskim, a Korea Południowa pozostaje najbardziej innowacyjnym globalnym konkurentem w 2024 r., podczas gdy Chiny przekroczyły Japonię i stopniowo zmniejszają lukę w stosunku do UE.

W kontekście globalnym UE utrzymuje silną pozycję, wykazując się dobrymi wynikami w odniesieniu do większości wskaźników, w tym w MŚP wprowadzających innowacje produktowe i procesowe oraz technologie związane ze środowiskiem. UE nadal stoi przed wyzwaniami w porównaniu ze swoimi głównymi światowymi konkurentami w takich dziedzinach jak aktywa intelektualne, współpraca między innowacyjnymi MŚP oraz wydatki na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw.

Liderzy innowacji dysponują szczególnie atrakcyjnymi systemami badawczymi i są mocni pod względem cyfryzacji. Silni innowatorzy wykazują znaczące atuty w swoich ekosystemach innowacji (innowacje produktowe i biznesowe). Wśród umiarkowanych innowatorów istnieje szereg pozytywnych tendencji, w szczególności rozwój współpracy w dziedzinie badań; mając na uwadze, że nowi innowatorzy wykazali ogólnie pozytywną tendencję w zakresie wyników w zakresie innowacji, ale nadal pozostają w tyle;

Chociaż różnice w wynikach nieznacznie się zmniejszyły między silnymi innowatorami i umiarkowanymi innowatorami w latach 2017–2024, stały się one bardziej widoczne wśród liderów innowacji i nowych innowatorów. Utrzymują się również różnice geograficzne pod względem wyników w zakresie innowacji, przy czym liderzy innowacji i najsilniejsi innowatorzy znajdują się głównie w Europie Północnej i Zachodniej, a wielu umiarkowanych i powstających innowatorów w Europie Południowej i Wschodniej.

Kontekst ogólny

Europejski Ranking Innowacyjności (EIS) jest coroczną publikacją Komisji Europejskiej, która zawiera ocenę porównawczą wyników państw członkowskich UE, sąsiadujących państw europejskich i wybranych światowych konkurentów w zakresie innowacji. EIS opiera się na 32 wskaźnikach obejmujących gospodarkę, przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, profile innowacji, ramy zarządzania i polityki, zmianę klimatu i demografię.

EIS 2024 obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, 12 sąsiadujących państw europejskich, w tym Mołdawię po raz pierwszy, oraz – przy mniejszym zestawie wskaźników – 11 światowych konkurentów. EIS 2024 dzieli państwa członkowskie na cztery grupy innowacji w oparciu o ich wyniki: 

  • Liderzy innowacji (wyniki przekraczają 125 % średniej UE),
  • Silnych innowatorów (od 100 % do 125 % średniej UE),
  • Umiarkowanych innowatorów (od 70 % do 100 % średniej UE) oraz
  • Nowatorzy (poniżej 70 % średniej UE).  

Tablica wyników ma na celu wspieranie decydentów, naukowców i zainteresowanych stron w zrozumieniu krajobrazu innowacji, znajdowaniu mocnych i słabych stron oraz formułowaniu opartych na dowodach polityk w celu zwiększenia innowacyjności w całej Europie.

EIS 2024 towarzyszy zaktualizowane i zmienione interaktywne narzędzie, które oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb porównania wizualizujące profile krajowe i przedstawiające względne mocne i słabe strony oraz tendencje, a także badające korelacje między wskaźnikami.

Nowy europejski plan na rzecz innowacji, zainicjowany w 2022 r., ma kluczowe znaczenie dla zniwelowania luki innowacyjnej poprzez przyspieszenie rozwoju najnowocześniejszych technologii i wspieranie dynamicznego otoczenia dla przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji w całej Europie. Poczyniono znaczne wysiłki na rzecz realizacji inicjatyw w ramach kluczowych priorytetów agendy, takich jak wdrożenie nowych dyrektyw w sektorze finansowym, wprowadzenie nowych mechanizmów i funduszy wspierających kapitał wysokiego ryzyka oraz zapewnienie możliwości szkoleniowych dla talentów w dziedzinie najbardziej zaawansowanych technologii.

źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.